ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEENHEDEN: Toepassing en afwijking.

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle bestellingen die ons doorgegeven worden. De koper is geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen aan deze verkoopsvoorwaarden kunnen ons slechts tegenstelbaar zijn mits schriftelijke bevestiging van onzentwege.

2. OFFERTEN EN PRIJZEN.

Offerten: Offerten en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in geval van heirkracht zoals staking, lock-out, ...

Prijzen: de prijzen van bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen zoals veranderingen in de wisselkoerspariteit. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien van de prijs waarvoor ze werden bevestigd.

3. BEHOUD VAN EIGENDOM.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

4. GELDIGHEID.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert behouden wij ons het recht, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

5. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN.

Alle geschillen die kunnen ontstaan uit de huidige overeenkomst zullen exclusief onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank van Zaventem en van de vrederechter van het kanton van deze plaats.

6. BETALINGEN.

Termijnen : Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze rekeningen kontant betaalbaar bij levering. Elke rekening waarvan het bedrag kleiner is dan 50 € zal belast worden met 15 € administratiekosten.
Onvolledige levering : Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Een gedeeltelijke factuur mag worden gemaakt naargelang de levering van de goederen.
Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de klant van rechtswege in gebreke zonder dat een aanmaning vereist is. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn zijn automatisch en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan 12% op jaarbasis alsook een forfaitaire schadevergoeding van 18% op het totale factuurbedrag met een minimum aan 75 EUR.

7. BEHOUD VAN EIGENDOM.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

8. GELDIGHEID

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert behouden wij ons het recht, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

9. BEVOEGDEHEID VAN DE RECHTBANKEN.

Alle geschillen die kunnen ontstaan uiit de huidige overeenkomst zullen exclusief onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank van Zaventem en van de vrederechter van het kanton van deze plaats.