SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR DUSCHOLUX NORGE AS

1. Innledning

Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av selger senest på tidspunktet avtalen ble inngått. Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (FL-VVS 2001) gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved eventuell motstrid har selgers salgs- og leveringsbetingelser forrang.

2.Tilbud og priser

Tilbudet gjelder i 60 dager fra det er sendt. Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan selger regulere prisene forholdsmessig. Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr eller statlige avgifter. Faste årlige prisendringstidspunkt er 1.januar og 1.juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan forekomme grunnet endringer i valutakurser og råvarepriser.

3. Betalingsvilkår

Betaling skal skje pr. 30 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet selgers konto. Ved forsinket betaling har selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente + 5 % beregnet fra forfallsdato. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot selger.

4. Levering

Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til kjøper. Ordrebekreftelse oversendes kjøper pr. epost. Dersom kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges.
Dette gjelder blant annet dersom:
1. Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt.
2. Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. 3. Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt.
4. Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden. I de tilfeller kjøper har bestilt varer for henting på selgers lager, skal disse være avhentet innen 5 virkedager etter ankommet om ikke annet er avtalt.

5. Forsendelse

Hvis det er avtalt en leveringsbetingelse så skal denne tolkes i samsvar med den versjon av Incoterms som er gjeldende på avtaletidspunktet. Har kjøper ved leveringsbetingelsene EXW, FCA, FAS eller FOB (Incoterms 2010) ikke gitt instruksjon om forsendelsesmåte, så skal selger velge transportmåte etter beste skjønn. Ved leveringsbetingelsene CIP, CPT, DAT, DAP eller DDP (Incoterms 2010) velger selger transportmåte. Kostnader til paller, og annen spesialemballasje skal dekkes av Kjøper. Kjøper har ikke rett til å returnere emballasje til selger. Fraktutjevning vil fremkomme som egne poster på fakturaen, og beregnes av netto fakturaverdi. Fraktutjevning vil ikke utlignes på hentevarer. Unntak gjøres for volumprodukter som vil bli belastet med reelle fraktkostnader. Satsene er: Nordland, Troms og Finnmark inntil 7,0 %. Ordrer med netto verdi under kr. 1.000,- blir belastet med porto/frakt. Hasteleveranser som budbil, flyfrakt, Post Ekspress eller lignende belastes kjøper for porto/frakt. Returfrakt belastes kunde, med unntak av feilleveranse fra selger.

6. Forsikring

Dersom det er avtalt levering CIF eller CIP (Incoterms 2010) vil Selger holde varene forsikret frem til angitt bestemmelsessted.

7. Tegninger og øvrig dokumentasjon

All opphavsrett til tegninger og øvrige dokumenter som overleveres til kjøper forblir hos selgeren. Kjøper har kun rett til å bruke slike tegninger og øvrige dokumenter i forbindelse med drift, reparasjon og vedlikehold av de leverte varene. Tegningene og de øvrige dokumentene kan ikke kopieres, reproduseres, eller overlates til tredjemann, uten samtykke fra selger.

8. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig. Ethvert krav basert på undersøkelsen må det reklameres skriftlig over i samsvar med pkt. 10.

9. Mangler

Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold kjøper har risikoen for. For eksempel foreligger det ikke en mangel dersom avviket er forårsaket av materialer skaffet av kjøper eller konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av kjøper. Ved mangler gjelder bestemmelsene i FL-VVS 2001.

10. Reklamasjon

Følgende gjelder for reklamasjoner:
a. Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører.
b. Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks og senest 7 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. c. Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. d. Reklamasjon over forsinkelser må skje straks og senest 7 dager etter at levering skulle funnet sted. Reklamasjoner skal foretas skriftlig. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig. Selger er ikke ansvarlig for mangler som det reklameres over senere enn 1 år etter levering.

11. Retur av varer
Selger vil kun motta varer i retur dersom dette i hvert enkelt tilfelle er avtalt på forhånd. Ikke-lagerførte og spesialproduserte varer tas ikke i retur. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Faktura- eller ordrenummer må oppgis. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra selger. Returadresse for lagerførte varer skal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos kjøper før returforsendelsen effektueres. Retur skjer for kjøpers regning og risiko, slik at blant annet returfraktkostnader skal dekkes av kjøper. Det aksepteres ikke retur på varer til verdi under kr. 500,- Det beregnes et returgebyr på 30 % på lagerførte varer. Dersom kjøper ikke kan framvise faktura eller ordrebekreftelse belastes 50 % returgebyr.

12. Force majeure
Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager.

13. Begrensinger i selgers erstatningsansvar
Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

14. Salgspant
Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan i tillegg kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at selger har akseptert bestillingen og frem til varene er levert.

15. Lovvalg og verneting.
Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Partene vedtar Drammen tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet

.