Sälj- och leveransvillkor för Showerlux Norge Filial

1. Inledning

Dessa allmänna villkor för försäljning och leverans gäller om inte annat avtalas skriftligen mellan parterna. Köparens möjliga standardvillkor gäller endast om detta bekräftas skriftligen av säljaren senast när avtalet ingicks. Allmänna leveransbestämmelser för VVS och VA-material (AA VVS 09) gäller utöver dessa villkor om inte annat avtalas skriftligen. I händelse av konflikt har säljaren försäljnings- och leveransvillkors företräde.

2.Offerter och priser

Offerter gäller i 60 dagar från leverans dagen. Priserna i offerter är baserade på priserna vid offertdagen. Vid ändring av priser från leverantörer, frakt, försäkringskostnader, tullar och andra skatter, växelkurser och råvarupriser under perioden fram till leveransen, kan säljaren justera priserna proportionellt. Priserna är exklusiva miljöavgifter eller statliga avgifter. De fasta årliga prisändringsdagarna är 1 januari och 1 juli. Prisförändringar utöver de nämnda tiderna kan uppstå på grund av förändringar i valutakurser och råvarupriser.

3. Betalingsvillkor

Betalning måste göras inom 30 dagar från fakturadatum. Betalning anses göras när beloppet krediteras säljarens konto. Vid försenad betalning har säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta på aktuell allmän räntesats + 5% beräknat från förfallodagen. Köparens klagomål om obetydliga brister undantar inte köparen från att betala köpeskillingen i sin helhet. Köparen har inte rätt att motfakturera med några andra fordringar mot säljaren.

4. Leverans

Leveranstiden anges i orderbekräftelsen som skickas till köparen. Orderbekräftelsen skickas till köparen per. e-post. Om köparen försenar sina skyldigheter kan leveranstiden förlängas.

Detta gäller till exempel om:

1. Köparen inte har betalat eller ställt tillfredsställande säkerhet inom den överenskomna tiden.

2. Köparen har inte tillhandahållit säljaren nödvändig teknisk eller annan information inom den överenskomna tiden.

3. Köparen vägrar att ta emot varorna eller kan inte ta emot varorna vid den överenskomna tiden. Detsamma gäller om köparen inte har gjort de nödvändiga förberedelserna för att varorna ska mottas vid den överenskomna tiden.

4. Köparen kräver en förändring av leveransen som påverkar leveranstiden. I de fall köparen har beställt varor för hämtning på säljarens lager måste dessa avhämtas inom 5 arbetsdagar efter ankomst, om inte annat avtalats.

5. Transport

Om ett leveransvillkor överenskomms ska detta tolkas i enlighet med den version av Incoterms som är tillämplig vid tidpunkten för avtalet. Om köparen inte har gett instruktioner om leveransmetoden för leveransvillkoren EXW, FCA, FAS eller FOB (Incoterms 2010), ska säljaren välja transportmedel efter bästa bedömning. På leveransvillkoren CIP, CPT, DAT, DAP eller DDP (Incoterms 2010) väljer säljaren transportmedel. Kostnader för pallar och andra specialförpackningar ska täckas av köparen. Köparen har inte rätt att returnera förpackningen till säljaren. Fraktutjämning visas som separata objekt på fakturan och beräknas med nettofakturavärde. Fraktutjämning kompenseras inte för avhämtningvaror. Undantag görs för volymprodukter som debiteras verkliga fraktkostnader. Order med nettovärde under SEK. 1 000, - debiteras porto / frakt. Expressleveranser som kurir, flygfrakt eller liknande debiteras köparen för porto / frakt. Retursändning debiteras kunden, med undantag för leverans av fel från säljaren.

6. Försäkring

Om leverans överenskommits enligt CIF eller CIP (Incoterms 2010), kommer säljaren att hålla varorna försäkrade till den angivna destinationen.

7. Ritningar och övrig dokumentation

All upphovsrätt till ritningar och andra dokument som överlämnats till köparen förblir hos säljaren. Köparen har endast rätt att använda sådana ritningar och andra dokument i samband med drift, reparation och underhåll av de levererade varorna. Ritningarna och de andra dokumenten får inte kopieras, reproduceras eller överföras till tredje part utan säljarens medgivande.

8. Köparens undersökningsplikt

Vid mottagandet ska köparen kontrollera varorna mot packsedeln och undersöka varorna ordentligt. Alla krav baserade på undersökningen måste reklameras skriftligen i enlighet med 10 §.

9. Fel

Fel, fel är om varorna inte överensstämmer med avtalet eller allmän branschstandard och gällande svenska lagar och förordningar vid tidpunkten för avtalet, och detta inte beror på köparen eller de omständigheter köparen utsatt varan för. Till exempel är det inget fel om avvikelsen orsakas av material som tillhandahålls av köparen eller konstruktioner som föreskrivs eller specificeras av köparen. Vid fel gäller bestämmelserna i AA VVS 09.

10. Reklamation

Följande gäller vid reklamtioner:
a. Reklamationer för transportskador eller brist i antal kolli skall göras vid mottagandet av varorna, skador eller brister skall anges på fraktsedeln och undertäcknas av föraren. Köparen måste dokumentera sådana skador eller eller brister till rätt transportör.
b. Klagomål om brister i förpackade varor måste göras omedelbart och senast 7 dagar efter ankomst med specifikation av avvikelserna. c. Krav på brister måste göras utan onödigt dröjsmål och senast 7 dagar efter att bristen har upptäckts eller borde ha upptäckts. d. Krav på förseningar måste göras omedelbart och senast 7 dagar efter leverans. Reklamationer måste göras skriftligen. Köparen förlorar sin rätt att göra anspråk om det inte reklamerats i rätt tid. Säljaren ansvarar inte för fel som den reklameras senare än 1 år efter leveransen.

11. Retur av varor
Säljaren tar endast varor i retur om detta i förväg avtalast i varje fall. Icke lagerförda och specialtillverkade varor tas ej i retur. Varor som returneras måste vara oanvända och i samma skick som vid leverans och i originalförpackning. Faktura eller ordernummer måste anges. Varor av samma typ måste sorteras på samma sätt som vid leverans från säljaren. Returadress för lagervaror måste anges i returdokumentet som måste tas emot av köparen innan retursändningen utförs. Retur kostnad och risk, ska täckas av köparen. Returer på varor till ett värde under SEK 500 accepteras inte. Ett returavdrag på 30% utgår på lagervaror. Om köparen inte kan uppvisa faktura eller orderbekräftelse debiteras en återbetalningsavgift på 50%.

12. Force majeure
Ingen av parterna ska anses ha åsidosatt ett ansvar om uppfyllandet hindras av omständigheter som enligt svensk lag anses vara force majeure. Den andra parten måste meddelas omedelbart när en force majeure-situation uppstår. I händelse av force majeure kan båda parter kräva en försening av leveransen. Båda parter kan säga upp avtalet om force majeure-situationen varar längre än 360 dagar.

13. Begränsningar i säljarens skadeståndsansvar
Säljaren har inget ansvar för köparens indirekta förlust. Indirekta förluster inkluderar bland annat arbetskostnader, förluster till följd av att produkten inte kan användas som avsedd, förluster till följd av skada på annat än själva produkten, skador till följd av den fortsatta användningen av varorna, förluster till följd av minskad eller förlorad produktion eller omsättning, förlorade vinster till följd av att ett kontrakt med en tredje part har misslyckats eller inte uppfyllts korrekt och krav från tredje part. Ansvarsbegränsningen gäller inte om säljaren har handlat avsiktligt eller grovt försumligt.