ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEENHEDEN: Toepassing en afwijking.

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op alle bestellingen die ons doorgegeven worden. De koper is geacht deze aan te nemen door het louter feit van zijn bestelling. Eventuele afwijkingen aan deze verkoopsvoorwaarden kunnen ons slechts tegenstelbaar zijn mits schriftelijke bevestiging van onzentwege.

2. OFFERTEN EN PRIJZEN.

Offerten: Offerten en prijslijsten worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen. Onze instelling draagt geen verantwoordelijkheid voor de stipte uitvoering van de haar toevertrouwde bestelling in geval van heirkracht zoals staking, lock-out, ...

Prijzen: De prijzen van bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen zoals veranderingen in de wisselkoerspariteit. In die gevallen zullen de bestellingen gefaktureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering, onafgezien van de prijs waarvoor ze werden bevestigd.

3. LEVERINGEN.

Onze prijzen zijn berekend voor goederen afgehaald in onze magazijnen. De vervoerskosten zijn ten laste van de koper. Iedere opgegeven leveringstermijn is slachts benaderend en de overschrijding ervan kan in geen geval aanleiding geven tot vernietiging van de bestelbon of tot schadevergoeding..

4. TERUGZENDING.

De verkochte goederen worden noch teruggenomen, noch verwisseld. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord kan hiervan afgeweken worden. In geval van terugzending wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten, forfaitair bepaaald op 20 % van de te crediteren waarde. De terugzending kann echter enkel aanvaard worden als de goederen zich in goede staat bevinden en in oorspronkelijke verpakking.

5. KLACHTEN EN GARANTIE.

Klachten: Op straffe van nietigheid moeten alle klachten in verband met de goederen of met de faktuur ons schriftelijk voorgelegd worden binnen de 8 dagen na levering. Het indienen van een klacht kan in geen geval uitstel of opschorting van betaling meebrengen.

Garantie: De goederen zijn gewaarborgd vanwege de fabrikant tegen alle fabrikagefouten. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de vervanging van een gebrekking stuk of onderdeel. In geen geval kan aanspraak gemaakt worden op terugbetaling of schadevergoeding.

6. BETALINGEN.

Termijnen: Behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst zijn al onze rekeningen kontant betaalbaar bij levering. Elke rekening waarvan het bedrag kleiner is dan 13 E zal belast worden met 3 E administratiekosten.

Onvolledige levering: Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen. Een gedeeltelijke faktuur mag worden gemaakt naargelang de levering der goederen.

Niet-betaling: Indien de betaling op de vervaldag niet geschied is, zullen na aanmaningen per aangetekend schrijven, al de prijsverminderingen en kortingen automatisch vervallen. In geval van niet-betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest toegepast worden, gelijk aan de basisrentevoet van het kaskrediet, verhoogd met 2 %, met een minimum van 15 %. De periode tijdens dewelke intrest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag, om te eindigen op de datum van ontvangst van de betaling.

Vergoeding: Boven op de verwijlintresten zal elk vervallen onbetaald bedrag, binnen de 10 dagen van ingebrekestelling per eenvoudige brief, van rechtswege verhoogd worden met 15 %, met een minimum van 38 E, als forfaitaire en onverminderbare vergoeding om onze buitengerechtelijke incassokosten te dekken, onverminderd de gerechtelijke kosten en de rechtplegingsvergoeding die ons zou toekomen.

Wissels: De betaling met geaccepteerde wissels kan slecht met ons voorafgaand akkoord gebeuren.

7. BEHOUD VAN EIGENDOM.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling.

8. GELDIGHEID.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zal de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert behouden wij ons het recht, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

9. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTBANKEN.

Alle geschillen die kunnen ontstaan uit de huidige overeenkomst zullen exclusief onder de bevoegdheid vallen van de rechtbank van Zaventem en van de vrederechter van het kanton van deze plaats.